Disclaimer en privacy

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van de website van Koenen en Co zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Koenen en Co stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer website

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als  professioneel advies. Wij raden u aan advies in te winnen bij een Koenen en Co specialist, voordat u beslist of handelt.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Koenen en Co niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is.. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Koenen en Co aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of het gebruik van de website, tools of modellen in de meest ruime zin van het woord. De website is uitsluitend bestemd voor informatiedoeleinden en kan niet worden aangemerkt als advies in een individuele zaak.

De website van Koenen en Co bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Koenen en Co worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Koenen en Co. Koenen en Co geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Koenen en Co garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij Koenen en Co en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koenen en Co niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van Koenen en Co. Koenen en Co zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Koenen en Co slecht verdraagt met de naam en reputatie van Koenen en Co, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Privacy

Koenen en Co respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan Koenen en Co verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Koenen en Co worden verstrekt via de website van Koenen en Co of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen.

Cookies

Koenen en Co maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken. Koenen en Co gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.

Indien u deze website bezoekt worden uw gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van Koenen en Co wordt verminderd, danwel dat de website van Koenen en Co geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van Koenen en Co en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Roermond