Klachtenregeling

Koenen en Co onderkent het belang van een klachtenregeling om de dienstverlening te verbeteren en waar nodig maatregelen te nemen om procedures, werkwijze, instructies of voorschriften aan te passen.

PSA beleid & klokkenluidersregeling

Koenen en Co hecht belang aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en heeft daarom een tweetal regelingen voor het omgaan met meldingen van een vermoeden van een misstand, inbreuk op Unierecht of onregelmatigheid.

Allereerst is er het PSA (Psychosociale Arbeidsbelasting) Beleid. Dit beleid ziet toe op het voorkomen en bestrijden van situaties waarin sprake is van ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld, discriminatie, maar ook (dientengevolge) werkdruk/werkstress.  

 
Daarnaast is er de klokkenluidersregeling. Het doel van de klokkenluidersregeling is dat vermoedelijke misstanden, inbreuken op Unierecht of onregelmatigheden snel bij onafhankelijke functionarissen aan de orde worden gesteld, zonder negatieve gevolgen voor de medewerker die daartoe het initiatief neemt. Deze regeling ziet toe op situaties waarbij sprake is van of het vermoeden is van:het niet handelen conform of niet voldoen aan de toepasselijke (nationale, Europese en internationale externe en interne) wet- en regelgeving;onrechtmatige vernietiging, manipulatie of verspreiding van gegevens of informatie;handelingen die leiden tot strafbare feiten door Koenen en Co of haar medewerkers. Download hier onze Klokkenluidersregeling.