Uitspraak van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing

Op vrijdag 20 mei 2022 heeft de Hoge Raad wederom uitspraken gedaan ten aanzien van de vermogensrendementsheffing in box 3. In het eerste arrest speelt de vraag of rechtsherstel moet worden geboden aan belastingplichtigen die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt. In het tweede arrest geeft de Hoge Raad een procesroute weer als wel tijdig bezwaar is gemaakt, maar de belastingplichtige het niet eens is met het geboden rechtsherstel.

Uitspraak van de Hoge Raad ten aanzien van niet tijdig gemaakt bezwaar

Een belastingaanslag komt onherroepelijk vast te staan indien de belastingplichtige geen bezwaar maakt tegen de opgelegde aanslag. De aanslag kan alsnog op verzoek ambtshalve worden verminderd in het geval dat de belastingaanslag ten onrechte op een te hoog bedrag is vastgesteld en aan de voorwaarden wordt voldaan. Een voorwaarde is dat de onjuistheid van deze belastingaanslag niet voortkomt uit rechtspraak van de Hoge Raad na het onherroepelijk vast komen te staan van de aanslag. Is dit aan de orde? De aanslag kan enkel ambtshalve verminderd worden in geval de Staatsecretaris daartoe besluit.

Dit betekent dat belastingaanslagen die ten tijde van het Kerstarrest onherroepelijk vaststonden, niet aan de voorwaarden voldoen voor ambtshalve vermindering van de aanslagen. Tot op heden heeft Staatssecretaris van Rij niet beslist dat de belastingaanslagen alsnog ambtshalve verminderd kunnen worden. De Belastingdienst hoeft de belastingaanslagen waartegen niet tijdig bezwaar is gemaakt (en dus onherroepelijk vast stonden ten tijde van het Kerstarrest) niet te verminderen.

Gevolgen voor de praktijk

Het kabinet heeft tot op heden niet beslist of de belastingaanslagen alsnog ambtshalve verminderd kunnen worden. Daardoor blijft dit afhankelijk van de politieke besluitvorming. De Belastingdienst is niet verplicht om compensatie te verlenen. In de Tweede Kamer zal gestemd worden over dit rechtsherstel voor belastingplichtige met box 3 spaargeld die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt. Dit besluit wordt uiterlijk met Prinsjesdag bekend gemaakt. Ons advies voor de belastingplichtigen binnen deze categorie is om dit besluit af te wachten.

Uitspraak van de Hoge Raad ten aanzien van tijdig gemaakt bezwaar

De Hoge Raad geeft in deze uitspraak een procesroute weer indien wel tijdig bezwaar is gemaakt tegen de box 3 heffing in 2017 en 2018. De Hoge Raad oordeelt dat de rechter de gevolgen van een collectieve uitspraak kan betrekken bij de behandeling van de individuele bezwaren, omdat het onevenredig bezwaarlijk is dat voor vergelijkbare geschillen verschillende procedures moeten worden doorlopen. De inspecteur moet uiterlijk 4 augustus 2022 de opgelegde aanslagen verminderen. Indien de belastingplichtige het niet eens is met deze vermindering, kan een verzoek om verdere ambtshalve vermindering worden ingediend. Tegen een afwijzing van dit verzoek kan de belastingplichtige in bezwaar en beroep.

Gevolgen voor de praktijk

De inspecteur dient de opgelegde aanslagen waartegen tijdig bezwaar is gemaakt uiterlijk 4 augustus 2022 te verminderen.

Bent u het niet eens met de ontvangen box 3 compensatie? Dien dan een verzoek om ambtshalve vermindering in bij de Belastingdienst. De termijn voor het indienen van dit verzoek over 2017 verstrijkt op 31 december 2022. U kunt contact opnemen met Lars Voskuilen () of Marlein Heunen () voor het bespreken van de mogelijkheden.

Aanslag inkomstenbelasting 2021

De belastingplichtigen die in 2021 een box 3-inkomen hadden en recht hebben op een teruggave op basis van de aangifte, ontvangen de aanslag inkomstenbelasting 2021 in twee delen. De systemen van de Belastingdienst worden op dit moment aangepast voor de nieuwe berekening van de inkomstenbelasting over box 3-vermogen. Om te voorkomen dat de belastingteruggave langer duurt, legt de Belastingdienst een voorlopige aanslag over 2021 op met de oude berekening van box 3. Deze voorlopige aanslag krijgt u rond 1 juli, als de aangifte vóór 1 mei is ingediend. Na 1 augustus wordt de definitieve aanslag opgelegd, met de nieuwe berekening van het box 3-inkomen. Op grond van deze definitieve aanslag krijgt u mogelijk meer belasting terug. U hoeft niet bij te betalen ten opzichte van de oude berekening.

Zie ook ons eerdere nieuwsitem over het voorstel van de nieuwe wijze van belastingheffing in box 3.

Lees meer over de box 3 vermogensrendementsheffing op de website van de Belastingdienst.

Over Koenen en Co Accountants en Adviseurs

Koenen en Co wil haar klanten altijd een stap voor zijn. Om ze optimaal te kunnen ondersteunen met wat ze nodig hebben voor hun bedrijfsvoering.
Lees hier meer over Koenen en Co.

Wij zijn er, voordat u ons nodig heeft.

Deel in uw netwerk