De provincie Limburg kent zeer veel monumenten met vaak een hoge cultuurhistorische waarde. Het hebben van een monument brengt echter veel extra kosten met zich mee ten aanzien van bij voorbeeld onderhoud en/of restauratie. Om eigenaren van monumenten te helpen bij het instandhouden van hun monument en het daarbij bewaren van de cultuurhistorie van de provincie Limburg verleend de provincie subsidie voor restauratiewerkzaamheden.

Middels de Nadere Subsidieregels Restauratie Monumenten ondersteunt de provincie Limburg de restauratie van monumenten waarbij sprake is van een urgente restauratieopgave. Zodoende moet de cultuurhistorische waarde van de monumenten behouden blijven voor Limburgers en de bezoekers aan de provincie. Behoud van de cultuurhistorische waarde van monumenten draagt namelijk bij aan de attractiviteit van de provincie.

Wie komen in aanmerking voor subsidie

De subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar van een monument. Om voor subsidie in aanmerking te komen:

  • Het gaat om de restauratie van een Rijksmonument of gemeentelijk beschermd monument, of gedeelte van het monument, met een dringende restauratieopgave. De noodzaak hiervoor moet blijken uit een actueel inspectierapport van Stichting Monumentenwacht Limburg.
  • Het monument is gelegen in de Nederlandse provincie Limburg.
  • De restauratie dient bij te dragen aan het behoud van de oorspronkelijke cultuurhistorische waarde van het monument en is er op gericht het monument te herstellen en daarbij de oorzaak van de ontstane schade weg te nemen
  • Het project moet startklaar zijn. Dat wil zeggen dat de vergunningen die nodig zijn voor het monument zijn verleend.
  • De totale subsidiabele kosten van het project moeten minimaal € 62.500,00 te bedragen.
  • Bij projecten die langer dan drie maanden duren of met een omvang van minimaal EUR 500.000 (ofwel EUR 200.000 subsidie) worden er aanvullende eisen gesteld ten aanzien van de werknemers (werkloos, WSW-er of opleidingstraject).

De hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 400.000. Subsidies lager dan € 25.000 worden niet verstrekt. Aanvragen kunnen tot en met 31 oktober 2021 worden ingediend.

Bent u eigenaar?

Bent u eigenaar van een rijksmonument of een gemeentelijk beschermd monument dat dringend gerestaureerd moet worden, dan kan dit mogelijk iets voor u zijn. Wilt u hier meer over weten of wenst u hulp bij het noodzakelijk voor-overleg met de provincie Limburg dan wel bij de subsidie-aanvraag dan kunt u contact opnemen met ir. Joost Hooijman of Tim Koetsenruijter MSc

Deel in uw netwerk