Datum publicatie: 20 maart 2020

De tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vervangt de Werktijdverkorting. Bij het Noodfonds kunt u als werkgever een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De hoogte van de tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonkosten, afhankelijk van de terugval in omzet. Zo kunt u uw medewerkers blijven doorbetalen en hoeft u geen mensen te ontslaan als gevolg van de coronacrisis.

Hoe lang geldt het tijdelijke Noodfonds?

Het Noodfonds is één van de maatregelen om ondernemers te ondersteunen die zijn getroffen door de corona crisis. Het tijdelijke Noodfonds is in eerste instantie voor drie maanden opengesteld en gaat in vanaf 1 maart 2020. De tegemoetkoming kan na drie maanden eventueel nog verlengd worden met nog eens drie maanden.

Voor welke medewerkers geldt het Noodfonds?

De tegemoetkoming in de loonkosten geldt voor werknemers met een vast én flexibel contract. Ook oproepkrachten vallen hieronder. U kunt dus ook een tegemoetkoming aanvragen voor arbeidskrachten waarvoor geen loondoorbetalingsverplichting bestaat. Voor uw werknemers heeft de tegemoetkoming geen invloed op de ww-rechten, deze ww-rechten blijven behouden. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen.

Zijn er voorwaarden?

Eén van de voorwaarden die de overheid stelt is dat u als werkgever geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan mag vragen voor de werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. U committeert zich als werkgever aan deze verplichting op het moment dat u de aanvraag indient. Verder moet u minstens 20% omzetverlies hebben.

Hoeveel tegemoetkoming kunt u aanvragen?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van het omzetverlies. De overheid heeft bij het openstellen van het Noodfonds wat voorbeelden uitgewerkt over de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Wanneer krijgt u de tegemoetkoming uitgekeerd?

Op basis van uw aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. De specialisten van Koenen en Co kunnen u bij de aanvraag en het opstellen van een accountantsverklaring ondersteunen.

Wanneer, waar en hoe kan ik een aanvraag indienen?

Het UWV is de instantie waar u als werkgever uw aanvraag kunt indienen. Koenen en Co kan deze aanvraag voor u verzorgen. Op dit moment is het UWV echter nog bezig om voorbereidingen te treffen zodat uw aanvraag snel en tijdig verwerkt kan worden. Wij houden voor u in de gaten wanneer de aanvragen kunnen worden ingediend. Als u al een een aanvraag voor Werktijdverkorting heeft ingediend hoeft u nu niets te doen. De aanvraag wordt automatisch beschouwd als een aanvraag voor het Noodfonds. Als Koenen en Co de aanvraag voor Werktijdverkorting voor u heeft aangevraagd, informeren wij u vanzelfsprekend zo snel mogelijk nadat wij bericht hebben ontvangen.

Ondersteuning nodig of vragen?

Heeft u als werkgever vragen over uw situatie? Neem dan contact op met Koenen en Co corona helpdeksk via of met Pascal Hartmann, tel: 088-774 75 16.

Veelgestelde vragen

Wat is de verwachting qua uitwerking van de regeling?

De Minister heeft aangegeven dat de uitwerking van de regeling circa twee weken kan gaan duren.

Gaat de regeling met terugwerkende kracht in?

De Werktijdverkortingsregeling was afhankelijk van de datum van de aanvraag. Deze tijdelijke nieuwe regeling voorziet in een tegemoetkoming vanaf 1 maart 2020 en is dus niet afhankelijk van de datum van de aanvraag.

Ik heb al Werktijdverkorting aangevraagd, wat nu?

Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. Als je al een vraag voor werktijdverkorting hebt gedaan, dan wordt deze automatisch meegenomen in deze nieuwe regeling

Hoe zit het met flexibele inzet van personeel?

Flexibele inzet blijft mogelijk, de regeling gaat uit van omzet ten opzichte van loonkosten.

Waar kan ik straks de aanvraag doen?

Je dient de aanvraag in bij UWV. Op dit moment wordt er overleg gevoerd met UWV over hoe dit precies in zijn werk zal gaan.

Een arbeidsovereenkomst loopt af, moet ik mijn medewerker in dienst houden?

Nee, dat is niet verplicht. De keuze om een arbeidsovereenkomst wel of niet te verlengen mag nog steeds worden gemaakt. Er mag alleen geen aanvraag voor ontslag op bedrijfseconomische gronden worden ingediend gedurende de periode dat de regeling van toepassing is.

Wat krijg ik precies vergoed?

Je kunt tot 90% van de loonkosten vergoed krijgen. Het kan ook minder zijn, dit percentage hangt af van jouw omzetverlies. Dit wordt achteraf exact berekend, zelf geef je op voorhand een schatting door. UWV betaalt in ieder geval een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Hieronder een aantal voorbeelden van de overheid:

  • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever
  • Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever
  • Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever

Hierbij wordt uitgegaan van het percentage omzetverlies keer 0,9 = percentage tegemoetkoming in de loonsom.

Welk loon betaal ik door?

Bij gebruikmaking van de regeling heeft de werknemer recht op 100% loondoorbetaling. ondanks dat je 90% gecompenseerd krijgt. Dit betekent dat 10% voor rekening van jouw als werkgever is.

Krijg ik een voorschot of word ik achteraf gecompenseerd?

Er wordt een voorschot gegeven van 80%. Achteraf zal er een toetsing plaats vinden. Denk hierbij aan een verklaring van een accountant. Het is dus mogelijk dat er achteraf geld moet worden bijgestort of dat jij deels wordt terug betaald.

Hoe lang duurt de tegemoetkoming?

Dit is drie maanden voor maximaal 90%. Het is hierna nog mogelijk om de tegemoetkoming eenmaal te verlengen. Voorwaarden hiervoor worden later bekend gemaakt.

Voor welke werknemers kan ik een beroep doen op de nood maatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)?

Voor de werknemer(s) die in dienst is/zijn tijdens de looptijd van deze regeling. Dit geldt zowel voor de flexibele als de vaste krachten.

Mag je werknemers verplichten om vrije dagen op te nemen?

Nee dit mag je niet eenzijdig bepalen.

Hoe gaan we om met medewerkers die moeten re-integreren met oog op loonacties van uit UWV?

Probeer contact te onderhouden en noteer goed waarom re-integratie op dit moment niet mogelijk is. Het is begrijpelijk dat dit gezien het thuis werken een stuk lastiger is dan normaal gesproken.

Moet het personeel blijven werken?

De nieuwe regeling staat geheel los van de WW-uitkering. Er wordt nu gekeken naar omzetvermindering. De basisregels in het contract blijven gelden, wat enerzijds loondoorbetaling inhoudt en anderzijds arbeid. Je mag dus van een werknemer verwachten dat hij/zij komt werken. Let hierbij wel op medewerkers die bijvoorbeeld een gegronde reden hebben om niet te komen werken. Is er geen werk? Dan kan de situatie ook anders zijn.

Het is ook weer bijna tijd om vakantiegeld te betalen, kan ik dit uitstellen?

In beginsel mag dat niet. Het is een looncomponent en medewerkers hebben het recht om dit te ontvangen. Echter, in overleg met je medewerker is dit wel mogelijk. Let op: eenzijdig uitstellen kan juridisch gezien niet.

Hoe zit het met oproepkrachten?

Na drie maanden geldt voor een medewerker het zogenoemde rechtsvermoeden. De werknemer kan na drie maanden dus aanspraak maken op een bepaald aantal uren.

Mag een werkgever reiskosten stopzetten voor de werknemer die thuis zit?

Als er echt sprake is van reiskostenvergoeding, mag dit worden stopgezet. In sommige situaties is dit inmiddels een looncomponent, dan is dit niet van toepassing.

Wie vraagt de tegemoetkoming aan voor payroll-medewerkers? En voor uitzendkrachten?

Voor Payroll-medewerkers: helaas bij ons nog onbekend. Voor uitzendkrachten is de uitzendorganisatie verantwoordelijk voor een eventuele NOW-aanvraag. Blijf je gebruik maken van uitzendkrachten, probeer dan met de uitzendorganisatie nieuwe afspraken te maken over de vergoeding die je betaalt.

Hoe zit het met de WW rechten van mijn medewerker(s)?

De WW rechten van een werknemer worden niet aangetast.

Zijn zieke medewerkers uitgesloten in de noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)?

Momenteel hebben wij daar nog geen antwoord op.

Wat is de referteperiode om omzet verlies te meten én hoe wordt dit gemeten?

Momenteel hebben wij daar nog geen antwoord op.

Wat gebeurt er met lopende ontslagaanvragen?

Momenteel hebben wij daar nog geen antwoord op.

Deel in uw netwerk