Sinds vorig jaar hangt het al in de lucht. Een nieuw pensioenstelsel dankzij het pensioenakkoord. Voor veel werkgevers en werknemers is nog onduidelijk wat dit allemaal gaat betekenen. Veel is ook gewoonweg nog onduidelijk. Dit blijkt wel uit het feit dat de vaste commissie van de Tweede Kamer voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst van maar liefst 200 vragen heeft voorgelegd aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over dit onderwerp.

Wat is het pensioenakkoord?

Het voert te ver om er heel specifiek op in te gaan, maar in hoofdlijn het volgende.

Momenteel kennen we twee manieren van het opbouwen van pensioen. Enerzijds de pensioenen waarin aanspraken worden opgebouwd (eindloon- en middelloonregelingen). Bij dit systeem is het pensioen afhankelijk van het salaris en hoe lang de werknemer in dienst is geweest.  Anderzijds een systeem waarin een inkomensafhankelijke bijdrage in een persoonlijke pensioenpot van de werknemer wordt gestort(beschikbare premieregeling). Beide systemen houden in de toekomst op te bestaan. Wat we er voor terug krijgen is een pensioenregeling die gebaseerd is op het beleggen van de inleg. De inleg in deze pensioenregeling wordt uitgedrukt in een percentage van het pensioengevend salaris en dit percentage is voor iedere werknemer die aan de desbetreffende regeling deelneemt gelijk. Net zoals nu zal er een wettelijk fiscaal maximum worden bepaald, maar daarbinnen is er ruimte voor de werkgevers en werknemers om onderlinge afspraken te maken of voor de werkgever om een bepaald pensioenvoorstel te doen.

De ingelegde pensioengelden worden ofwel in een persoonlijke pensioenpot belegd oftewel in een collectieve pensioenpot. De wijze van inleg bepaalt ook hoe deze pensioenen tot uitkering komen. Er wordt oftewel jaarlijks een deel van het collectief aangewend voor uitkeringen ofwel jaarlijks een deel van de persoonlijke pensioenpot. Daar waar beleggingsresultaten van invloed zijn op de omvang van de pensioenpot, wijzigt dus ook de jaarlijkse uitkering daaruit. De omvang van de uitkeringen kunnen dus fluctueren nadat het pensioen is ingegaan. Dit geldt zowel in positieve als in negatieve zin.

Waarom is er zoveel onduidelijkheid inzake het nieuwe pensioenstelsel?

De manier van pensioenopbouw wordt wezenlijk anders. Daar waar er nu aanspraken kunnen worden opgebouwd is er straks sprake van een beleggingspot. Hoeveel iemand aan pensioen gaat ontvangen wordt daardoor onzekerder. En daar waar nu in beschikbare premieregeling sprake is van een leeftijdsafhankelijke premie voor de pensioenregeling, blijft deze straks gelijk. De insteek is dat alle pensioenaanspraken die tot op heden zijn opgebouwd in het nieuwe stelsel terecht gaan komen. Dit leidt ertoe dat er nog veel vragen zijn over wat er gebeurt met de huidige pensioenen in de toekomst. Doordat in het nieuwe systeem het zwaartepunt van de pensioenopbouw aan het begin van de carrière ligt, zullen vooral de oudere werknemers bij aanvang van het nieuwe systeem minder pensioen opbouwen. Pensioen is  een toegezegde arbeidsvoorwaarde die niet zomaar gewijzigd kan worden. Zeker niet daar waar dit voor een werknemer nadelig zou zijn. Door dit alles is er nog veel onduidelijk over in hoeverre het noodzakelijk is dat er een compensatie komt voor werknemers voor het feit dat de manier van pensioenopbouw wijzigt.

 

Wat kan ik als werkgever nu al doen om voor te sorteren op het nieuwe pensioenstelsel?

Uiterlijk 31 december 2025 moeten alle pensioenregelingen zijn aangepast aan de nieuwe regels. Daar waar er nog geen sprake is van pensioen, maar dit wel in overweging wordt genomen kan ervoor worden gekozen om het pensioen zo in te richten dat het pensioen aansluit bij het nieuwe stelsel. Dit voorkomt dat er voor 2026 wezenlijke verandering nodig is in de pensioenregeling.

Indien er wel al sprake is van een pensioen kan de voorbereiding worden gezocht in het informeren van de werknemers. Er is in de media veel aandacht besteedt aan dit onderwerp maar voor werknemers is dit weinig concreet. Wat betekent het pensioenakkoord voor hen en waarom moet de pensioenregeling worden aangepast? Informeren zorgt voor begrip en minder weerstand voor als de wijzigingen daadwerkelijk doorgevoerd moeten worden.

Ook kunnen wij voor u in kaart brengen of uw onderneming te maken krijgt met het moeten compenseren van werknemers en wat u er aan kan doen om dit te voorkomen of te beperken. Klik hier om meer over ons te lezen, of hier om contact op te nemen!

Deel in uw netwerk