Datum publicatie: 27 maart 2020

Vakantiedagen en werktijden

Heeft een werknemer recht op vrije dagen als hij niet kan komen werken vanwege de sluiting van de scholen?

Op grond van de Wet Arbeid en Zorg kan de werknemer aanspraak maken op enkele uren tot enkel dagen calamiteitenverlof. Indien een werknemer meer tijd nodig heeft, zullen er vakantiedagen of onbetaalde verlofuren opgenomen dienen te worden. Op het moment dat er een kind thuis ziek is, dan kan de werknemer zorgverlof opnemen. Voorwaarde hierbij is wel dat het kind verzorging nodig heeft én dat de werknemer de enige persoon is die het kind kan verzorgen.

Heeft een werkgever de mogelijkheid tot het personeel vakantiedagen of onbetaald verlof op te nemen?

Nee dit is niet mogelijk. Een werknemer mag zelf bepalen wanneer hij zijn vakantiedagen opneemt. De werkgever heeft natuurlijk wel de mogelijkheid om hierover in overleg te gaan met de werknemers en in samenspraak af te spreken dat er de komende periode een aantal vakantiedagen worden opgenomen.

En hoe zit het met de ADV-uren?

Dit is per casus afhankelijk van wat er in de cao en/of arbeidsvoorwaardenreglement is opgenomen. Het kan zijn dat er bepalingen zijn waarin is bepaald dat er in een bijzondere situatie ADV-uren kunnen worden verrekend met niet gewerkt uren.

En omgekeerd? Mag er bij werkgevers waar juist veel werk is vakantieverlof worden ingetrokken?

Op grond van de wet mag een werkgever bij gewichtige redenen mag een werkgever vakantieverlof intrekken. De corona-crisis is al snel een gewichtige reden. De schade die de werknemer lijdt, zal door de werkgever vergoed dienen te worden.

Hoe zit het met de vakantiedagen op het moment dat een geplande reis/activiteit niet door kan gaan?

Deze vakantiedagen blijven in principe staan. Dit kan natuurlijk altijd in onderling overleg worden aangepast. Maar als er geen werk is ten gevolg van het corona-virus, kan de werkgever de werknemer melden dat de vakantiedagen blijven staan.

Een medewerker zit thuis in quarantaine maar is niet ziek, heeft hij recht op zijn loon?

Ja, deze werknemer heeft gewoon recht op zijn loon. De thuisquarantaine valt de werknemer niet aan te rekenen.

Mag een werkgever een werknemer verbieden om op vakantie te gaan naar bepaalde risicogebieden?

Vakanties van werknemers behoren tot de privésfeer, een werkgever mag een bepaalde reis dus niet verbieden. Een werkgever mag dit wel verwachten van een werknemer omdat het er een risico bestaat dat andere collega’s besmet raken bij terugkomst. Dit is een voldoende zwaarwegend bedrijfsbelang om te verwachten dat een werknemer de reis niet maakt.

Verplichtingen

Kan een werkgever de werknemer verplichten thuis te werken?

Nee, het advies vanuit de Nederlandse overheid is om zoveel mogelijk thuis te werken. Een algehele verplichting is er dus niet. Op het moment dat een werknemer lichte ziekteverschijnselen heeft, kan een werkgever de werknemer hier wel toe verplichten.

En hoe zit het als er een gezinslid van de werknemer ziek is?

De Rijksoverheid heeft gecommuniceerd dat deze werknemers waarvan een gezinslid ziek is, niet naar het werk mogen komen, tenzij de werknemer tot de cruciale beroepen behoort.

Heeft de werkgever een meldplicht op het moment dat een werknemer besmet raakt met het corona-virus?

Op het moment dat er een werknemer besmet raakt, wordt dit door de huisarts gemeld aan de GGD. Met betrekking tot de meldplicht, is er dus geen actie van de werkgever vereist.

Overeenkomsten en overmacht

Wanneer kan een ondernemer een beroep doen op overmacht?

Van overmacht kan sprake zijn als de ondernemer zijn verplichtingen niet meer kan nakomen door een besluit van de overheid. Dit kan anders liggen, indien een ondernemer bepaalde goederen of diensten (tijdelijk) niet meer nodig heeft ten gevolge van de Corona-crisis. In overeenkomsten staan vaak specifieke bepalingen met betrekking tot overmacht. Dit kan dus per geval verschillend zijn. Als er geen contractuele afspraken zijn, geldt de wettelijke regeling. Laat u hier goed over adviseren. Daarbij kan ook worden bekeken of u een overeenkomst wel of niet kunt beëindigen vanwege de corona-crisis.

Deel in uw netwerk