Per 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) in werking. Deze wet komt voort uit de implementatie van de Europese richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Als gevolg van deze nieuwe wet zal het ouderschapsverlof (deels) doorbetaald worden. In dit artikel informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen.

Geldende recht

Op dit moment hebben ouders recht op onbetaald ouderschapsverlof gedurende maximaal 26 weken maal de wekelijkse arbeidsduur, totdat het kind 8 jaar oud is. Het ouderschapsverlof geldt voor beide ouders en onderscheidt zich van het (aanvullend) geboorteverlof en zwangerschaps- en bevallingsverlof. Werknemers kunnen het ouderschapsverlof enkel (gedeeltelijk) doorbetaald krijgen indien dit als zodanig in een CAO of binnen het bedrijf geregeld is.

Wijzigingen per 2 augustus 2022

Met de inwerkingtreding van de Wet betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022, zullen 9 van de 26 weken ouderschapsverlof (gedeeltelijk) doorbetaald worden. Voorwaarde hierbij is wel dat deze 9 weken in het eerste levensjaar van het kind opgenomen worden. Deze nieuwe wetgeving geldt ook voor ouders die vóór de invoering van de wet een kind hebben gekregen, indien het kind op het moment dat de wet ingaat, jonger is dan één jaar, de ouders op dat moment werknemer zijn en zij nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof hebben opgenomen. Onder ‘ouder’ in voorgaande zin wordt zowel verstaan de wettelijke ouder alsmede de verzorger die samenwoont met het kind.

Aanvraag uitkering UWV

Het ouderschapsverlof zal door middel van een WAZO-uitkering van het UWV worden doorbetaald, welke een hoogte zal hebben van 70% van het dagloon van de werknemer. De aanvraag dient door u als werkgever te geschieden. Deze kan pas bij het UWV worden ingediend nadat het ouderschapsverlof is genoten en dient binnen 3 maanden na het einde van het recht op de uitkering te worden aangevraagd, hetgeen neerkomt op een uiterste termijn van 15 maanden na de geboorte van het kind. Voor de aanvraag dient u in het bezit te zijn van de arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemer. Met voornoemde wetswijziging komen overigens ook directeur-grootaandeelhouders, alfahulpen en particuliere huishoudelijke hulpen in aanmerking voor het betaald ouderschapsverlof. Zij kunnen de aanvraag rechtstreeks indienen bij het UWV.

Hulp nodig met de Wet Betaald Ouderschapsverlof?

Neem gerust contact op met mij of mijn collega’s als we u van dienst kunnen zijn bij de WAZO-aanvraag voor uw werknemers in uw organisatie of bij eventuele andere vragen.

Over de Koenen en Co Werkgeversdesk

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal. Daarom zijn wij vanuit de Koenen en Co Werkgeversdesk dagelijks bezig met ieder vraagstuk op het gebied van in- en door- en uitstroom van personeel. Daarvoor hebben wij specialisten op het gebied van werving & selectie, HR-advies, arbeidsrecht, loonheffingen, salaris- en personeelsadministratie en collectief pensioen. Wij willen onze klanten daarbij altijd een stap voor zijn. Om ze optimaal te kunnen ondersteunen met wat ze nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Dat houdt dus in dat wij er zijn, voordat u ons nodig heeft. Lees hier meer over ons.

Koenen en Co Werkgeversdesk

De afdeling Salaris Service is onderdeel van de Werkgeversdesk, voor al uw personeelsvraagstukken. Lees hier meer over ons.

Over Koenen en Co Accountants en Adviseurs

Koenen en Co wil haar klanten altijd een stap voor zijn. Om ze optimaal te kunnen ondersteunen met wat ze nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Dat houdt dus in dat wij er zijn, voordat u ons nodig heeft.

Deel in uw netwerk