Keten- en inlenersaansprakelijkheid houdt in dat ondernemers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor (loon)belastingschulden van andere ondernemers. Het is daarom belangrijk dat u goed in beeld heeft met wie u zaken doet en welke maatregelen u kunt nemen om het risico op aansprakelijkstelling te beperken.

In deze Suczesblog lichten wij de keten- en inlenersaansprakelijkheid toe. Vervolgens zullen de risicobeperkende maatregelen ook aan bod komen. 

Ketenaansprakelijkheid 

Ketenaansprakelijkheid speelt wanneer men werk aanneemt en dit werk vervolgens (gedeeltelijk) uitbesteedt aan een der-de. De aannemer kan dan aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingenschulden van diens onderaannemer én van de onderaannemers van zijn onderaannemer. Zo kan een hele aansprakelijkheidsketen ontstaan. De opdrachtgever valt in beginsel buiten deze aansprakelijkheidsketen. Dat is alleen anders indien de opdrachtgever zich kwalificeert als eigenbouwer. Dit is het geval als de opdrachtgever werk uitbesteedt dat tot zijn normale bedrijfsuitoefening behoort. 
Hierbij is het hebben van de algehele leiding over projecten die vaker dan sporadisch voorkomen al voldoende. 

Eigenbouwer ben je sneller dan je denkt

Een opdrachtgever kwalificeert sneller als eigenbouwer dan u verwacht. Een ziekenhuis dat bijvoorbeeld verbouwingen laat verrichten, kan al als eigenbouwer gekwalificeerd worden én zo aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen-schulden van de aannemer of onderaannemers. Een ander voorbeeld is de beslissing van de Hoge Raad waarbij McDonald's kwalificeerde als eigenbouwer toen het restaurant een poetsbedrijf inhuurde. McDonald's werd aansprakelijk gesteld voor de loonheffingenschulden van dit poetsbedrijf. Het risico op ketenaansprakelijkheid ligt dus voor iedere ondernemer op de loer! Het is van belang dat wanneer u werk aanneemt dat u de kwalificatie eigenbouwer of aannemer per opdracht beoordeelt of laat beoordelen door een loonbelastingspecialist. Bij twijfel dus altijd aan de bel trekken!

Uitzonderingen op de ketenaansprakelijkheid en risicobeperking

Er zijn enkele uitzonderingen op de ketenaansprakelijkheid. Indien een uitzondering van toepassing is, dan kunt u niet 
aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingenschulden. Het gaat om de volgende uitzonderingen:

  • De gehele keten treft geen blaam wanneer de (onder)aannemer zijn loonheffingen niet heeft betaald
  • De aanneemovereenkomst is ondergeschikt aan een verkoopovereenkomst, of
  • Het werk is voor meer dan 50% van de tijd op de werkplaats van de (onder)aannemer uitgevoerd

Loonheffingenbedrag storten op een G-rekening

Een beroep op bovenstaande uitzonderingen slaagt lang niet altijd. Daarom is het zaak dat u uw risico’s goed inschat en het 
aansprakelijkheidsrisico beperkt. Dit kunt u doen door middel van het storten van het (geschatte) loonheffingenbedrag op een G-rekening van uw (onder)aannemer. De Belastingdienst kan u niet aansprakelijk stellen voor dit bedrag. Hierbij is het wel zaak dat de factuur (naast de normale eisen) ook het nummer of kenmerk van de aanneemovereenkomst bevat, alsmede de naam van het verrichte werk. De betaling dient vervolgens het corresponderende factuurnummer te bevatten. Ook dient uw administratie zodanig te zijn ingericht dat de gegevens met betrekking tot de nakoming, de aanneemover-eenkomst(en), een manurenregistratie en de betaling snel kunnen worden teruggevonden. 

Indien uw (onder)aannemer géén G-rekening heeft, kunt u het risico op ketenaansprakelijkheid niet voorkomen. 
Het is daarom belangrijk dat u goed in kaart heeft met wie u in zee gaat. Dit kunt u doen door:

  • Een verklaring betaalgedrag bij de Belastingdienst op te vragen
  • Het sluiten van duidelijke overeenkomsten met uw (onder)aannemer, en
  • Het voldoende identificeren van de arbeidskrachten. Identificeert u de ingezette arbeidskrachten onvoldoende, dan loopt u het risico dat het anoniementarief van 52% wordt toegepast bij de aansprakelijkstelling

Inlenersaansprakelijkheid

Inlenersaansprakelijkheid speelt indien u personeel van een andere ondernemer inleent. Het gaat om personen die onder uw leiding en toezicht werkzaamheden verrichten. Het inhuren van personeel op basis van een payrollconstructie valt óók onder dit begrip. De Belastingdienst kan u dan aansprakelijk stellen voor de loonheffingen én btw welke de uitlener behoort te voldoen, maar niet heeft voldaan. 

Uitzonderingen op de inlenersaansprakelijkheid

U kunt inlenersaansprakelijkheid eveneens beperken door een bedrag op de G-rekening van de uitlener te storten. 
Hoe hoog dit bedrag is, is afhankelijk van het feit of de uitlener SNA-gecertificeerd is. Is uw uitlener SNA-gecertificeerd en wordt er met btw gefactureerd, dan dient er 25% op diens G-rekening te worden gestort. Is uw uitlener SNA-gecertificeerd en wordt er zonder btw gefactureerd, dan volstaat 20%. In dit geval is kan inlenersaansprakelijkheid volledig worden uitgesloten. Dezelfde betalings-, factuur- en administratie-eisen gelden hierbij als bij het storten op de G-rekening bij 
ketenaansprakelijkheid. Indien u inleent van een beursgenoteerde uilener welke is gevestigd in een land wat is aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), kunt u het storten op diens G-rekening mogelijk achterwege te laten. Wij verzoeken u om in dit geval contact met ons op te nemen. 

Inlenersaansprakelijkheid kan niet volledig worden uitgesloten, indien uw uitlener niet SNA-gecertificeerd is. Is uw uitlener niet SNA-gecertificeerd? Stort dan een geschat bedrag aan verschuldigde loonheffingen en btw op diens G-rekening. Heeft uw uitlener géén G-rekening en is hij tevens niet SNA-gecertificeerd? Dan is het zaak dat u goed zicht heeft op uw uitlener. Vraag daarom een verklaring betalingsgedrag op bij de Belastingdienst. Daarnaast kunt u passende afspraken maken over een recht op controle/inzage in de stukken op grond waarvan duidelijkheid kan worden verkregen over de wijze waarop de arbeidsverhouding van de arbeidskrachten kwalificeert en over de nakoming van gemaakte afspraken en wettelijke voorschriften.

Conclusie

Naast de genoemde aansprakelijkheidsregimes dient er ook rekening te worden gehouden met andere risico’s, zoals onder andere de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) en de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Kortom, leent u wel eens arbeidskrachten in van een andere ondernemer, gaat u als aannemer te werk óf zijn er redenen om aan te nemen dat u zich als eigenbouwer kwalificeert? Neem dan contact op met onze loonbelastingspecialisten of uw Suczesmanager.

Lucas Bongers

Lucas Bongers

Belastingadviseur

Lucas Bongers

Belastingadviseur

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.