Privacy policy

Deze privacyverklaring van Koenen en Co is met de grootst mogelijke zorg samengesteld voor onze online gebruikers. Indien je vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met info@koenenenco.nl. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 juni 2018.

Via onze website koenenenco.nl, ons klantenportaal Mijn Koenen en Co en overige online applicaties zoals Loket.nl en Exact Online worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Koenen en Co acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • Vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
  • Je eerst om toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist
  • Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
  • Je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Koenen en Co is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Je laat bepaalde persoonsgegevens achter als je op onze website of een van onze applicaties bestanden download (zoals ons magazine of suczessheet), informatie aanvraagt, solliciteert of gewoon contact met ons opneemt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect naar een bepaald persoon te herleiden zijn.

Het tot stand brengen van contact op jouw initiatief

Na een contact- of informatieaanvraag verzamelen en bewaren we je naam, e-mailadres en andere door jou zelf toegevoegde gegevens ten behoeve van beantwoording. Hetzelfde geldt na een offerteaanvraag of aanmelding voor een evenement. Zo lang we hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben, bijvoorbeeld marketing, bewaren we jouw gegevens. Maar zodra jij hier bezwaar tegen maakt, verwijderen we deze  direct.

Het aanmaken van jouw account op onze website ten behoeve van het inloggen op Mijn Koenen en Co en Loket.nl

Voor dit doel verzamelen en bewaren we je naam, inloggegevens,  IP-adres en klantnummer zo lang jij hiervan gebruikt wilt maken. Zodra je dit wenst, verwijderen we jouw gegevens.

Jouw online sollicitatie

Voor dit doel verzamelen en bewaren we je naam, e-mailadres, CV en andere door jou verstrekte gegevens zo lang de sollicitatie loopt. Uiterlijk 4 weken na afloop daarvan verwijderen we deze gegevens tenzij je zelf hebt gevraagd of we deze langer willen bewaren.

Digitale nieuwsbrief, waarvoor jij je hebt opgegeven

Voor toezending hiervan verzamelen en bewaren we je naam en e-mailadres en je voorkeuren voor bepaalde diensten/producten/interessegebieden. Ook houden we je graag op de hoogte van allerlei relevante informatie waarmee we jou succesvol kunnen laten ondernemen. Hiervoor bewaren we je contactgegevens (postadres, telefoonnummer, e-mailadres) We doen dit zo lang jij daar prijs op stelt. Als je deze informatie niet meer wilt ontvangen, kun je je hiervoor op ieder moment afmelden door een e-mail te sturen naar info@koenenenco.nl en via onze e-mailings op de afmeldlink te klikken.

Marketing

Wij houden u graag op de hoogte van allerlei relevante informatie waarmee wij jou suczesvol kunnen laten ondernemen. Dit doen wij:

  • Per post
  • Per e-mail
  • Via social media
  • Per telefoon

Als je deze informatie niet meer wilt ontvangen, kun je je hiervoor op ieder moment afmelden door een e-mail te sturen naar info@koenenenco.nl en via onze e-mailings op de afmeld-link te klikken.

Nieuwsbrieven

Wij bieden nieuwsbrieven waarmee wij jou willen informeren. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees voor onze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je weer kunt afmelden.

Contactformulier

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Je kunt je te allen tijde voor deze dienst afmelden door onderaan de nieuwsbrief op ‘afmelden’ te klikken. We verwijderen jouw gegevens dan direct.

Google Analytics en Tag Manager

Wij gebruiken Google Analytics en Tag Manager om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Zakelijk gebruik

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Opslagduur

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het behalen van de voornoemde doeleinden, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt. Zodra deze doeleinden worden behaald, dan wel de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan worden jouw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers in Nederland.

Verstrekking gegevens aan derden

In sommige gevallen moeten wij derden inschakelen om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als deze derden toegang tot jouw persoonsgegevens krijgen dan is dit alleen met partijen die zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden en waaraan wij geen persoonsgegevens van jou doorgeven. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Jouw rechten

Je hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen om in te zien welke persoonsgegevens er van jou door ons worden verwerkt. Ook heb je het recht om een verzoek in te dienen tot het wijzigen of verwijderen van jouw persoonsgegevens uit ons systeem. Wanneer je meent dat de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt niet (langer) juist of volledig zijn, kun je bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of gemotiveerd toelichten waarom jouw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. Je kunt dit verzoek aan ons sturen per e-mail aan info@koenenenco.nl of per post:

Koenen en Co
t.a.v. Marketing en Communicatie
Postbus 1161
6040 KD  ROERMOND

Mocht je van mening zijn dat wij jouw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerkt hebben en dat wij geen/onvoldoende gehoor geven aan jouw bezwaar of verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen van de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen en te updaten. Wij raden daarom aan om deze tekst regelmatig te raadplegen om zeker te weten dat je de laatste versie hebt.