Vanaf 1 april 2020 is het mogelijk om bij het UWV een compensatie aan te vragen voor de transitievergoeding die u aan een werknemer heeft betaald bij het beëindigen van het dienstverband vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

De compensatie ziet niet alleen op transitievergoedingen die door u worden betaald op of na 1 april 2020 (nieuwe gevallen), maar ook op de transitievergoedingen die in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 zijn verstrekt (oude gevallen). De hoogte van de compensatie is gelijk aan het bedrag aan transitievergoeding dat verschuldigd zou zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de dag waarop de werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is geweest. De periode dat het dienstverband eventueel ‘slapend’ is gehouden, wordt derhalve niet gecompenseerd. Onze adviseurs kunnen voor u beoordelen of de door u betaalde transitievergoeding voor een compensatie in aanmerking komt en zo ja, voor welk bedrag.

De aanvraag

Heeft u een transitievergoeding verstrekt in de periode van 1 juli 2015 en 1 april 2020? Dan kunt u een aanvraag voor de compensatie tussen 1 april 2020 en 1 oktober 2020 indienen. Een aanvraag voor compensatie voor nieuwe gevallen dient te worden ingediend binnen 6 maanden nadat de vergoeding is verstrekt.

De compensatie dient bij het UWV te worden aangevraagd door middel van eHerkenning op (minimaal) niveau 3 en dient te worden onderbouwd met onder andere de volgende zaken:

 • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer
 • Bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
  • De beschikking waaruit blijkt dat UWV toestemming heeft verleend voor opzegging
  • De beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden
  • De beëindigingsovereenkomst
 • Indien van een beschikking van het UWV geen sprake is: Een verklaring van de werkgever over de ziekteperiode, waaruit onder andere blijkt dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts
 • Bewijs van loondoorbetaling bij ziekte (loonstroken)
 • De berekening van de transitievergoeding
 • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding

Onze adviseurs zijn u graag behulpzaam bij het indienen en/of onderbouwen van uw aanvraag. Hiertoe kunt u ons machtigen via eHerkenning door middel van een ketenmachtiging.

Beslistermijn

Voor oude gevallen heeft het UWV een beslistermijn van 6 maanden. Voor nieuwe gevallen bedraagt de beslistermijn 8 weken.

Heeft u nog zieke werknemers (al dan niet ‘slapend’) in dienst?

Inmiddels is door de Hoge Raad geoordeeld dat werkgevers in beginsel verplicht zijn in te stemmen met een verzoek van een langdurig zieke werknemer om het dienstverband te beëindigen. Enkel in bepaalde gevallen kan het gerechtvaardigd zijn de arbeidsovereenkomst niet te beëindigen.

Onze adviseurs kunnen voor u de mogelijkheden bekijken of het voor u interessant is om een dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid te beëindigen, nu u mogelijk aanspraak kunt maken op een compensatie voor de transitievergoeding.

Jouw vragen zijn altijd welkom

mr. Ilse Clevers

Teamleider Juridisch Advies
Deel in uw netwerk