De meest in het oog springende Prinsjesdagtips hebben we voor u op een rijtje gezet.

Aftrekposten Inkomstenbelasting

Vanaf 1 januari 2020 vindt een verlaging plaats van het effectieve toptarief waartegen de ondernemersaftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek), de MKB-winstvrijstelling, de terbeschikkingstellingsvrijstelling en de persoonsgebonden aftrekposten (zoals giften, ziektekosten en alimentatie) aftrekbaar zijn. In 2020 zijn de genoemde aftrekposten nog slechts maximaal aftrekbaar tegen een tarief van 46% in plaats van het huidige maximale tarief van 50,5%. Het versoberingsproces zal geleidelijk aan plaatsvinden. In 2023 zal de versobering zich hebben voortgezet naar een aftrek tegen 37,05% (dit is gelijk aan de laagste tariefschijf op dat moment).
Met ingang van 1 januari 2020 wordt daarnaast het tarief waartegen aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in aanmerking worden genomen, versneld afgebouwd met 3%-punt per jaar. 

Dividendbelasting

De dividendbelasting zal per 1 januari 2020 worden afgeschaft. De voornaamste reden voor deze afschaffing is het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale bedrijven. Invoering van een bronbelasting op dividenden moet er vanaf 1 januari 2020 voor zorgen dat belastingontwijking wordt voorkomen. Hierdoor zullen dividenduitkeringen binnen concernverband aan buitenlandse aandeelhouders die in laagbelastende landen zijn gevestigd worden belast. Hetzelfde geldt in misbruiksituaties. Vanaf 1 januari 2021 zal ook een bronbelasting op interest en royalty's van kracht worden.

Aanmerkelijk belangheffing

Het tarief in box II van de inkomstenbelasting (inkomen uit aanmerkelijk belang) wordt verhoogd van 25% naar 26,9% per 2021. Dit gebeurt in twee stappen: met ingang van 2020 wordt het tarief 26,25% en met ingang van 2021 wordt het tarief 26,9%.
De voorwaartse verliesverrekening in box II wordt daarbij verkort van negen naar zes jaar. Dit geldt voor verliezen die ontstaan in 2019 of latere jaren. Voor verliezen uit 2018 of eerder blijft de huidige negenjaarstermijn gelden.

Vennootschapsbelasting

Het tarief in de vennootschapsbelasting wordt verlaagd in 3 jaarlijkse stappen. Vanaf 2019 wordt de eerste schijf in de vennootschapsbelasting 19% en de tweede schijf 24,3%. Per 2020 zijn de tarieven respectievelijk 17,5% en 23,9%. In 2021 zijn de tarieven 16%, respectievelijk 22,5%. Verder komt er een beperking van de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik tot op 100% van de WOZ-waarde (voorheen was dit 50%). De huidige termijn voor voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting van negen jaar wordt bovendien teruggebracht naar zes jaar. Deze termijn zal voor het eerst gelden voor verliezen geleden in 2019. Voor een verlies geleden in 2018 geldt nog een verrekeningstermijn van negen jaar. Tenslotte komt er nog een generieke renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting. Grofweg gezegd komt deze maatregel erop neer dat het saldo van de betaalde en ontvangen rente aftrekbaar is tot maximaal 30% van de gecorrigeerde winst. De gecorrigeerde winst is de winst vóór interest, belasting, afschrijving en andere waardedalingen. Bovendien zal de renteaftrekbeperking een drempel kennen van € 1 miljoen.

BTW

Het verlaagde btw-tarief wordt per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. De verhoging hangt samen met de voorstellen die zien op de structurele verlaging van belastingen op inkomen. Ten aanzien van de tariefswijziging is geen overgangsrecht opgenomen. 

Lenen van de B.V.

Het ontmoedigen van excessief lenen van de eigen vennootschap. Het kabinet gaat een zogenoemde rekening-courantmaatregel uitwerken. Deze zal er volgens het kabinet globaal als volgt uit komen te zien: Als de totale som van schulden van de DGA aan zijn eigen vennootschap meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen. Het is de bedoeling dat de maatregel op 1 januari 2022 in werking treedt. Voor bestaande eigen woning-leningen aan de eigen vennootschap wordt een overgangsmaatregel getroffen. Het kabinet wil dat aanmerkelijk belang-houders de mogelijkheid krijgen om hun excessieve schulden aan de eigen vennootschap terug te brengen voordat zij over deze leningen box 2-heffing moeten betalen. Om die reden is ervoor gekozen om de maatregel door middel van deze brief aan te kondigen en pas per 1 januari 2022 in werking te laten treden. De aanmerkelijk belang houder heeft zodoende meer dan drie jaar de gelegenheid om zijn schuld aan zijn vennootschap terug te brengen tot maximaal € 500.000. Bovendien bestaat in 2019 nog de mogelijkheid om tegen het huidige box 2-tarief van 25% een dividenduitkering te doen die vervolgens kan worden gebruikt voor de aflossing van de schuld aan de vennootschap.
 
Kanttekening: het gaat hier nog slechts om wetsvoorstellen, uiteindelijk zullen deze nog door het parlement moeten worden goedgekeurd. 

Wil je alle Prinsjesdagtips lezen? Klik dan hier

 

Marc Puts

drs. Marc Puts

Manager belastingadvies

drs. Marc Puts

Manager belastingadvies
Stefan Mertens

drs. Stefan Mertens

Belastingadviseur

drs. Stefan Mertens

Belastingadviseur

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.