Tijdelijk werkzaam in Nederland? Voldoe aan de meldingsplicht en voorkom duizenden euro’s aan boete


Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU) in werking getreden. Deze wet regelt de arbeidsvoorwaarden voor tijdelijke buitenlandse gedetacheerde werknemers met een buitenlandse werkgever.

De WagwEU is bedoeld ter bescherming van deze werknemers op het gebied van arbeidsvoorwaarden en ter bestrijding van oneerlijke concurrentie op dit vlak. De WagwEU legt in dit kader een aantal verplichtingen op aan werkgevers, waaronder de per 1 maart 2020 in werking getreden ‘’meldingsplicht’’.

Meldingsplicht: voor wie geldt het?

De meldingsplicht geldt voor buitenlandse werkgevers en meldingsplichtige zelfstandigen (dienstverrichters) uit andere EER-landen en Zwitserland die tijdelijk in Nederland gaan werken.

Zij dienen hun werkzaamheden en de komst van werknemers die tijdelijk in Nederland gaan werken, aan te kondigen middels een online meldloket van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Diverse zaken dienen gemeld te worden, zoals welke werkzaamheden verricht zullen worden, waar en wanneer, en welke werknemers daarbij gedetacheerd worden.

Dienstverrichters zijn: 

  • Werkgevers die met eigen personeel naar Nederland komen om werkzaamheden te verrichten;
  • Multinationale ondernemingen die medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland;
  • Uitzendbureaus die uitzendkrachten ter beschikking stellen in Nederland.
  • Zelfstandigen die werkzaam zijn in bepaalde sectoren.

Sommige categorieën werkzaamheden zijn uitgezonderd van de meldplicht, en sommige werkgevers/zelfstandigen hoeven slechts één melding per jaar te doen.

Vanaf wanneer geldt de meldingsplicht?

De meldingsplicht geldt zoals gezegd per 1 maart 2020. Opdrachten die reeds liepen op die datum hoeven niet gemeld te worden. Het gaat enkel om werkzaamheden die aangevangen zijn op of na 1 maart 2020.

Daarnaast geldt er een handhavingsmoratorium tot 1 september aanstaande. Dit wil zeggen dat overtredingen van de meldingsplicht, zoals het niet (tijdig) melden, begaan voor 1 september 2020, niet beboet worden. Per 1 september 2020 zal er wel volledig gehandhaafd gaan worden, en kunnen er boetes opgelegd worden.

Bij het niet naleven van de meldingsplicht kan een boete worden opgelegd variërend van €1.500,- tot €4.500,- per niet gemelde werknemer, afhankelijk van het aantal gedetacheerde werknemers. Deze bedragen kunnen daarnaast in een individueel geval onder omstandigheden eveneens worden verhoogd dan wel worden gematigd.

Overige verplichtingen

Naast de meldingsplicht legt de WagwEU nog enkele andere, reeds bestaande, administratieve verplichtingen op:

  • Informatieplicht: op verzoek alle informatie verstrekken aan de Inspectie SZW die noodzakelijk is voor de handhaving van de WagwEU
  • Aanwijsplicht: de verplichting om een contactpersoon in Nederland aan te wijzen die de Inspectie SZW kan benaderen en als aanspreekpunt fungeert
  • Administratieplicht: de verplichting op documenten, zoals loonstrookjes, arbeidsovereenkomsten en A1-verklaringen in Nederland aanwezig te hebben op de werkplek van de gedetacheerde werknemer. Deze gegevens dienen ook nog verstrekt te kunnen worden na afloop van de detachering

Overtredingen van deze verplichtingen kunnen ook beboet worden door de Inspectie SZW variërend van €6.000,- tot €8.000,-. Deze bedragen kunnen daarnaast in een individueel geval onder omstandigheden eveneens worden verhoogd dan wel worden gematigd.

Gevolgen voor de Nederlandse opdrachtgever

Op de Nederlandse opdrachtgever/klant (dienstontvanger) waarvoor de buitenlandse werkgever of zelfstandige aan het werk gaat, rust een controleplicht.

Dit wil zeggen dat de Nederlandse opdrachtgever moet nagaan of de melding door de dienstverrichter (juist en volledig) is gedaan.

Mocht de melding niet, dan wel niet correct of volledig zijn gedaan, dan dient de dienstontvanger dit te melden bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Enkel dan is de Nederlandse opdrachtgever gevrijwaard van boetes.

Wordt dit nagelaten, dan riskeert ook de Nederlandse opdrachtgever een boete van  €1.500,- per werknemer Let wel, ook hier geldt bovenvermeld handhavingsmoratorium tot 1 september aanstaande.

Bij twijfel: neem contact met ons op

Twijfelt u of op u een meldplicht dan wel een controleplicht rust, neem dan contact met ons op. Mocht u meer willen weten omtrent de overige verplichtingen die de WagwEU voor u met zich meebrengt, dan vernemen wij dat graag.

Jouw vragen zijn altijd welkom

mr. Kim Klaassens-Habets

Juridisch adviseur
Deel in uw netwerk