Onlangs heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de verplichtingstelling van de bedrijfstakregeling in de Metaal en Techniek. Onderwerp van discussie was het zogeheten hoofdzakelijkheidscriterium.

Hoofdzakelijkheidscriterium

Dit criterium wordt getoetst om te bepalen of het bedrijf in kwestie zich al dan niet hoofdzakelijk bezighoudt met werkzaamheden waarvoor de verplichtstelling geldt. Verricht het bedrijf hoofdzakelijk werkzaamheden die onder de verplichtstelling vallen, dan dient het bedrijf verplicht aangesloten te zijn bij de bedrijfstakpensioenfonds voor de Metaal en Techniek.

Contractueel overeengekomen arbeidsuren

In de praktijk wordt dit veelal bepaald door de totale tijdsbesteding aan verrichte werkzaamheden te vergelijken met het aantal uren dat is besteed aan werkzaamheden die onder de verplichtstelling vallen. Het hof oordeelde, in tegenstelling tot de rechtbank, dat het desbetreffende bedrijf niet onder de verplichtstelling van de bedrijfstakregeling in de Metaal en Techniek viel. Waarbij volgens het hof beslissend was dat de arbeidsuren die werden verricht aan werkzaamheden die onder de verplichtstelling vallen minder waren dan 50% van het totaal aan arbeidsuren.

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat dit in het geval van de bedrijfstakregeling in de Metaal en techniek niet correct is. Zij bepaalt dat de verplichtstelling zodanig moet worden uitgelegd dat het niet gaat om het aantal uren dat de betreffende werkzaamheden worden verricht, maar het totale aantal contractueel overeengekomen arbeidsuren van de werknemers die werkzaamheden verrichten die onder de verplichtstelling vallen. Hoeveel arbeidsuren de betreffende werknemer aan die of aan andere werkzaamheden verricht is niet relevant. Zodra deze werknemer iets van werkzaamheden verricht die onder de verplichtstelling vallen, wordt het aantal arbeidsuren van de dienstbetrekking in zijn geheel meegenomen. Op deze wijze van toetsen wordt sneller geconcludeerd dat aan het hoofdzakelijkheidscriterium wordt voldaan.

Terugwerkende kracht

Indien geconcludeerd wordt dat aansluiting bij een verplicht gestelde bedrijfstakpensioenregeling van toepassing is, zal het desbetreffende pensioenfonds de premies willen incasseren vanaf het moment dat de verplichtstelling van toepassing zou zijn geweest. Dat betekent dat terugwerkende kracht over vele jaren mogelijk is. 

Het is dan ook van belang om tijdig te toetsen of een eventuele verplichtstelling van toepassing is. Is dit niet het geval dan is het van belang om de werkzaamheden die worden verricht en de mate waarin in de gaten te houden. Bij veranderende werkzaamheden kan een verplichtstelling op een later moment alsnog van toepassing zijn. Bij twijfelgevallen kan om uitsluitsel worden gevraagd bij de pensioenfondsen, om zo toekomstige discussies en incasso van premies met terugwerkende kracht te voorkomen. 

Heeft u vragen?

Indien u meer informatie over verplicht gestelde bedrijfstakpensioenregelingen of over pensioen in het algemeen wenst neem dan contact met ons op!

Margreet Verhaegen-van der Hoek

Margreet Verhaegen-van der Hoek FFP

Pensioenadviseur

Margreet Verhaegen-van der Hoek FFP

Pensioenadviseur

Roy Kouwenberg

Pensioenadviseur

Onderhoud Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, Op zaterdagochtend van 8:00 tot 10:30 uur kunt u niet inloggen op Mijn Koenen en Co. Sorry voor het ongemak.

Ga door naar Mijn Koenen en Co

Beste bezoeker, u kunt momenteel niet inloggen op Mijn Koenen en Co wegens onderhoud. Het onderhoud vindt zaterdagochtend plaats van 8:00 tot 10:30 uur. Sorry voor het ongemak.