Vaststellen jaarrekening

Vaststellen jaarrekening

Wettelijke regels omtrent het vaststellen en deponeren van de jaarstukken

Wettelijke regels omtrent het vaststellen en deponeren van jaarrekeningen

Vaststellen jaarrekening 

De wet schrijft voor dat alle bestuurders en commissarissen (indien deze er zijn) van een vennootschap de opgemaakte jaarrekening moeten ondertekenen. Wij verzoeken u daarom om de jaarrekening op de laatste pagina te laten ondertekenen en dit exemplaar te bewaren in uw archief.

Notulen aandeelhouders vergadering

Voor de vastlegging van enkele formele zaken (bijvoorbeeld decharge directie en uitstel opmaken jaarrekening volgend jaar) zijn notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders vereist. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, wordt de jaarrekening door deze ondertekening gelijktijdig vastgesteld.

Indien u gebruikmaakt van ons ondertekening platform, kunnen de aandeelhouders via de digitale weg “ondertekenverzoek van Koenen en Co” de notulen tekenen. Wij ontvangen deze getekende notulen dan ook rechtstreeks in onze dossiers. Indien u de notulen handmatig ondertekent, ontvangen wij graag per mail een getekend exemplaar van de notulen retour voor ons dossier. U kunt deze mailen naar: office-midden@koenenenco.nl.

Deponeren jaarrekening 

Binnen 8 dagen na de vaststelling van de jaarrekening dient het publicatierapport bij de Kamer van Koophandel digitaal gedeponeerd te worden. Op korte termijn ontvangt u van ons het verzoek per email om het publicatierapport via ‘Ondertekenverzoek van Koenen en Co’ te accorderen. Het door u goedgekeurde publicatierapport zal vervolgens direct digitaal naar de Kamer van Koophandel gestuurd worden.

Deponeertermijnen

De specifieke termijnen voor deponeren zijn afhankelijk van de soort rechtspersoon. Voor de B.V. (Besloten vennootschap) – als de meest voorkomende rechtspersoon – gelden de volgende regels:

Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders. De aandeelhouders verlenen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel in geval van bijzondere omstandigheden.

De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening. De jaarrekening dient uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij de Kamer van Koophandel te zijn gedeponeerd. Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 8 augustus (5 maanden + 2 maanden + 8 dagen). Bij maximaal uitstel is dit 31 december (5 maanden + 5 maanden + 2 maanden).

Mochten er nog vragen zijn over het vaststellen en deponeren van de jaarrekening, kunt u zich wenden tot uw accountant van Koenen en Co.